Περιγραφή Προγράμματος

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα”

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής οργανώνει και λειτουργεί Π.Μ.Σ. με τίτλο: “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα”.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην Ιστορική Έρευνα” είναι ο επιστημονικός κλάδος της Ιστορίας με τις τρεις ειδικεύσεις του, ήτοι α) την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία, τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία και γ) τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. στην Ιστορική Έρευνα είναι: (α) να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του εξειδικευμένη επαγγελματική ερευνητική κατάρτιση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου της Ιστορίας, (β) να τους/τις εξοικειώνει με νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα σύγχρονα εργαλεία που εφαρμόζονται στην ιστορική έρευνα και (γ) να τους διδάσκει τη μέθοδο της διεπιστημονικής προσέγγισης των ιστορικών προβλημάτων.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα όσων παρακολούθησαν επιτυχώς το Π.Μ.Σ. είναι τα εξής: (α) εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης της Ιστορίας, τα νεότερα πορίσματα της έρευνας καθώς και με τον τρόπο της επικοινωνίας της με τις συναφείς ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, (β) κατανόηση του τρόπου έρευνας και συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.