Διαδικασία Yποβολής Αιτήσεων

Διαδικασία Yποβολής Αιτήσεων

Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

Κατηγορίες Υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί
1.κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2.κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών της αλλοδαπής, εφόσον το ίδρυμα προέλευσης ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ο τύπος αυτού ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Αριθμός εισακτέων και διαδικασία αίτησης
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες, δέκα (10) ανά ειδίκευση σπουδών, και κατά κατώτατο όριο σε δώδεκα (12), τουλάχιστον τέσσερις (4) ανά ειδίκευση σπουδών. Σε περίπτωση που αυτός δεν συγκεντρωθεί, δεν θα λειτουργήσει η εν λόγω ειδίκευση.
Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος το μήνα Μάιο εκάστου έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο μέγιστος και κατώτατος αριθμός των εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, η ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία των εξεταστέων μαθημάτων στις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., όπου προβλέπονται εξετάσεις, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης. Ως απαραίτητη προϋπόθεση γλωσσομάθειας, ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση επιπέδου C1 μιας ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική). Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους σε Π.Μ.Σ. οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ελληνομάθειας ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2.
Οι αιτήσεις και ο συνοδευτικός φάκελος προσόντων των υποψηφίων κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος στο διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Στην αίτηση αναφέρεται η Ειδίκευση του Π.Μ.Σ. την οποία ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει. Στον φάκελο προσόντων περιλαμβάνονται, πλέον του βιογραφικού, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποίηση του βαθμού γνώσης ξένων γλωσσών, τεκμήρια παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικής προϋπηρεσίας καθώς και δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν.
 
Κριτήρια επιλογής 
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:
(α) Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος, όπως προκύπτει από έγγραφο της Γραμματείας (40%).
(β) Στοιχεία φακέλου: Αναλυτική βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα μεγάλης βαρύτητας σε ECTS και συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και της επιλεγείσας ειδίκευσης (10%), επιπλέον γλώσσες (5%), δημοσιεύσεις/ερευνητική προϋπηρεσία (5%).
(γ) Συνέντευξη και επιτυχή προφορική εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδίκευσης (≥6/10) από τριμελή Επιτροπή, την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Ο βαθμός της συνέντευξης–εξέτασης προσμετράται κατά 15% για τις ειδικεύσεις της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας και της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας και κατά 40% για την ειδίκευση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Η βαθμολογία της προφορικής εξέτασης εξάγεται σε ακέραιους αριθμούς.
(δ) Επιτυχή γραπτή εξέταση (≥6/10) στη μετάφραση και τον ιστορικό σχολιασμό γραπτών πηγών, συναφών με τις ειδικεύσεις της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας, καθώς και της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας από τριμελή Επιτροπή, την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος (25%). Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης εξάγεται σε ακέραιους αριθμούς. Αναβαθμολόγηση των γραπτών γίνεται, εφόσον προκύψει διαφορά τριών και άνω βαθμών μεταξύ δύο βαθμολογητών.

 

Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες και, ύστερα από σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα. Εν συνεχεία καλεί σε γραπτή εξέταση ή/και σε συνέντευξη και προφορική εξέταση, ανάλογα με την ειδίκευση, τους/ις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ες που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Αν η εξέταση είναι προφορική, τηρείται ατομικό φύλλο πρακτικών, όπου καταγράφεται αναλυτικά η επίδοση του/της υποψηφίου/ιας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ή βαθμολογικής απόκλισης μικρότερης ή ίσης της μισής  μονάδας (0,5) από τη βαθμολογία του/της τελευταίου/ας επιτυχόντος/ούσης, είναι δυνατή η υπέρβαση του αριθμού των επιτυχόντων/ουσών ανά ειδίκευση υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα δεν ξεπερνά τον ανώτατο αριθμό εισακτέων που ορίζεται στην ιδρυτική πράξη του Π.Μ.Σ. (30). Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εντός δύο εργάσιμων ημερών (2) από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί του πίνακα των επιτυχόντων/ουσών. Η ένσταση εξετάζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και το αποτέλεσμα της κοινοποιείται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών και τυχόν επιλαχόντων/ουσών, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που ένας/μία υποψήφιος/α δεν εγγραφεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβάνεται ως άρνηση αποδοχής της θέσης κι αυτή καλύπτεται με τον/την αμέσως επόμενο/η επιτυχόντα/ούσα.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ