Πολιτική Ποιότητας Τμήματος για ΠΜΣ

Τμήμα

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«στην Ιστορική Έρευνα»

Πολιτική Ποιότητας
της Ακαδημαϊκής Μονάδας

για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του Π.Μ.Σ.