Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Χρονική διάρκεια

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μ.Δ.Ε.

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί άπαξ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να αιτηθεί αναστολής σπουδών για λόγους υγείας και ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης της στράτευσης λόγω λήξης της αναβολής, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου διαρκούν δεκατρείς (13) εβδομάδες.  Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων καθώς και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ή με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Υποστήριξη

 

Η Μ.Δ.Ε. υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και ακροατηρίου αποκλειστικά και μόνον στο διάστημα 15-30 Ιουνίου στους χώρους των οικείων Τομέων, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αιτούνται παράταση. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος γνωστοποιούνται στον/την υποψήφιο/α και στη Γραμματεία του Τμήματος πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δημόσια προφορική παρουσίαση. Η παρουσίαση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μισή ώρα και η συζήτηση των μελών της Επιτροπής και του/της εξεταζομένου/ης πάνω από 45 λεπτά. Τη διαδικασία συντονίζει το κατά τη βαθμίδα ανώτερο και αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής εξαιρουμένου/ης του/της επιβλέποντος/ουσας. Αν ο/η φοιτητής/τρια δεν προσέλθει στην τελική εξέταση, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την εξέταση του Ιουνίου, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει για δεύτερη φορά την εργασία του/της προς κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς νέα εισήγηση, έως τη 15η του επομένου Σεπτεμβρίου, προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία υποστήριξης έως την 30ή Σεπτεμβρίου.

Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί παράταση και ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει κατά την πρώτη εξέταση, μπορεί να υποβάλει για δεύτερη φορά την εργασία του/της προς κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς νέα εισήγηση, έως την 30ή Νοεμβρίου, προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία υποστήριξης έως τη 15η Δεκεμβρίου.

Monthly Weekly Daily List
Φεβρουάριος 2024
No event found!